Prawo handlowe

Świadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą w szczególności:

 1. zakładanie spółek handlowych osobowych (jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych) i kapitałowych (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością,), w tym:
  1. sporządzanie umów i statutów spółek,
  2. sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  3. konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami,
  4. rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym lub pomoc przy wypełnieniu Formularzy w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):
   a)Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WA).
   b)Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (KRS-WK).
   c)Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZA).
   d)Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZE).
   e)Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZF).
   f)Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZK).
   g)Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ZS).
   h)Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (KRS-ZH).
   i)KRS-WM (Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
   j)KRS-X1 (Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
   k)KRS-W1 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
   l)KRS-W2 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
   m)KRS-W4 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna).
   n)KRS-W5 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
   o)KRS-W6 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
   p)KRS-W7 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
   q)KRS-W8 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych).
   r)KRS-W9 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą).
   s)KRS-Z5 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia).
   t)KRS-ZM (Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
   u)KRS-W3 (Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
   v)KRS-W20 (Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa).
   w)KRS-Z1 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa).
   x)KRS-Z2 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna).
   y)KRS-Z6 (Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa).
   z)KRS-WL (Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców).
   aa)KRS-ZL (Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców).
   ab)KRS-ZY (Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym).
 2. przygotowywanie pism procesowych z zakresu prawa handlowego, a także umów zawiązanych ze spółkami osobowymi i kapitałowymi np.:
  1. Umowa spółki jawnej.
  2. Wypowiedzenie spółki jawnej przez wspólnika.
  3. Pozew o rozwiązanie spółki jawnej.
  4. Pozew w sprawie orzeczenia ustąpienia wspólnika ze spółki jawnej.
  5. Umowa spółki partnerskiej.
  6. Umowa spółki komandytowej.
  7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  8. Akt zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednego wspólnika.
  9. Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  10. Pozew o unieważnienie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej dobrymi obyczajami.
  11. Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  12. Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  13. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  14. Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  15. Akt zawiązania i statut spółki akcyjnej.
  16. Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej sprzecznej z dobrami obyczajami.
  17. Pozew o unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzecznej z postanowieniami statutu.
 3. przygotowywanie regulacji korporacyjnych,
 4. doradztwo w stosunkach wewnętrznych spółek,
 5. spory związane z wykonywaniem praw udziałowych,
 6. obsługa prawna organów spółek kapitałowych,
 7. przekształcenia i reorganizacja spółek,
 8. negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych,
 9. doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy uregulowania określonych stosunków handlowych, z uwzględnieniem minimalizacji wszelkiego ryzyka (w tym podatkowego),
 10. prowadzenie sporów, w tym zastępstwo procesowe z zakresu prawa handlowego,
 11. sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa handlowego,
 12. doradztwo w zakresie sposobu regulacji stosunków korporacyjnych i pracowniczych wiążących menedżerów z zarządzanymi przez nich podmiotami,
 13. przygotowywanie kontraktów menedżerskich,
 14. przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 15. doradztwo w sprawach podatkowych dotyczących menedżerów (opodatkowanie wynagrodzenia menedżerów),
 16. reprezentowanie menedżerów w sporach ze spółkami,
 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.