Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą w szczególności:

   
 1. przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo, kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych,
 2. przygotowywanie i opiniowanie umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy lub po ustaniu stosunku pracy,
 3. przygotowywanie i opiniowanie umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w formach szkolnych lub pozaszkolnych,
 4. przygotowywanie innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy w tym informacji o warunkach zatrudnienia lub o zmianie warunków zatrudnienia, potwierdzenia umowy o pracę zawartej w formie ustnej, umów przedwstępnych itp.,
 5. przygotowywanie wypowiedzeń zmieniających, porozumień zmieniających, aneksów do umów o pracę,
 6. doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 7. tworzenie i opiniowanie regulaminów w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzana, regulaminów premiowania, zakładowych regulaminów świadczeń socjalnych oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 8. tworzenie i opiniowanie zakładowych układów zbiorowych pracy oraz protokołów dodatkowych,
 9. doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 10. doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
 11. reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
 12. przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS,
 13. przykładowy katalog spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których świadczy usługi prawne dla Klientów:
  1. pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  2. pozew o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę,
  3. pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę,
  4. pozew o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
  5. pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
  6. pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika,
  7. pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy,
  8. pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  9. pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz o przywrócenie do pracy,
  10. pozew o przywrócenie do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru,
  11. pozew o zapłatę odprawy emerytalnej lub rentowej,
  12. pozew o zapłatę odprawy pośmiertnej,
  13. pozew o sprostowanie świadectwa pracy
  14. pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy,
  15. pozew o zapłatę z tytułu niewypłacenia odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
  16. pozew o zapłatę z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w okresie trwania stosunku pracy,
  17. pozew o zadośćuczynienie za doznaną wskutek mobbingu krzywdę oraz/lub odszkodowanie,
  18. pozew o uchylenie kary porządkowej,
  19. pozew o odszkodowanie w związku z odpowiedzialnością materialną pracownika,
  20. pozew o zapłatę dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
  21. pozew o zapłatę dodatku z tytułu pracy w porze nocnej,
  22. pozew o zapłatę wynagrodzenia,
  23. pozew o zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
  24. sprzeciw od nałożonej kary porządkowej,
  25. pozew o ustalenie, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy,
  26. pozew o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.