Prawo administracyjne

Świadczymy pełną gamę usług z tego zakresu, obejmującą w szczególności:

 1. reprezentowanie Klienta przed urzędami administracji rządowej i samorządowej,
 2. reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 3. pomoc w uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń,
 4. doradztwo w relacjach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 5. doradztwo w relacjach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 6. przykładowy katalog spraw z zakresu postępowania jurysdykcyjnego:
  • odwołanie od decyzji organu administracyjnego I instancji,
  • zażalenie na postanowienie organu administracyjnego,
  • wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie,
  • skarga na bezczynność organu,
  • zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
  • wniosek o wznowienie postępowania,
  • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji,
  • wniosek o uzupełnienie decyzji,
  • wniosek o uchylenie decyzji,
  • wniosek o zmianę decyzji,
  • wniosek o sprostowanie decyzji,
  • skarga na zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez organ, przewlekłość postępowania,
  • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej,
  • wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • wniosek o zwolnienie rzeczy spod egzekucji administracyjnej,
  • zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy zwolnienia z egzekucji,
  • wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych ze względu na wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • skarga na czynności egzekucyjne,
  • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.