14 kwietnia 2010

 

Podatnik pewnie poinformowany

 

Organ podatkowy, przekazując sprawę organowi odwoławczemu zobowiązany będzie już nie tylko do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych przez stronę zarzutów, ale też i do poinformowania strony o sposobie ustosunkowania się do nich.

Obecnie obowiązujący art. 227 § 2 Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek ustosunkowania się na piśmie do przedstawionych zarzutów. Wyrażony w tym trybie pogląd stanowi część składową materiału dowodowego i podlega ocenie organu odwoławczego na równi ze wszystkimi innymi dowodami ujawnionymi w postępowaniu. Taki zapis ustawy nie daje podatnikowi pewności, że otrzyma aktualną informację na temat bieżącej oceny prawnej sprawy.

Zdarza się, że organy odwoławcze zaznajamiają pismem stronę postępowania, bez konieczności składania przez nią wniosku i opłacania kopii pisma. Częstszą praktyką jest jednak, że organ podatkowy odmawia informacji, odsyłając dopiero do decyzji, która zostanie wydana.

Ustawodawca chcąc poprawić komunikację między organem podatkowym prowadzącym postępowanie, a jego stroną i zapewnić pełniejszą realizację zasad: czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów nałożył na organ podatkowy dodatkowy obowiązek poinformowania strony postępowania o sposobie ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów. Zmiana została ogłoszona 9 kwietnia, a wejdzie w życie 10 maja 2010 r.

Michał Malinowski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.