Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

1.       Uchwała składu 7 sędziów z 16.04.2009 r. (sygn. akt II UZP 1/09).
Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) ustaje, gdy ustanie warunek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt. 1 tej ustawy).

2.       Uchwała z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I UZP 2/09).
W razie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy - orzeczeniem o uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), jest decyzja organu rentowego o odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania ( art. 15 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy ). Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się według stawek za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązujących w dniu wydania tej decyzji, a kwota należnego odszkodowania przysługuje wraz z ustawowymi odsetkami określonymi przepisami prawa cywilnego od daty wydania zaskarżonej decyzji.

3.       Uchwała składu 7 sędziów z 21.01.2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08).
Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.).

4.       Uchwała z dnia 4 grudnia 2008 r. (sygn. akt II UZP 6/08).
Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - jednolity tekst Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).

5.       Uchwała składu 7 sędziów z 19.11.2008 r. (sygn. akt I PZP 4/08).
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na podstawie art. 40 w związku z art. 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) stanowi dyskryminację ze względu na płeć (art. 113 k.p.).


Izba Cywilna

1.       Uchwała z dnia 17 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III CZP 17/09).
Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek realizacji roszczenia, o którym mowa w art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst, Dz.U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1116 ze zm.), zgłoszonego ale niezrealizowanego do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 125 z 2007r., poz. 873), na nowych zasadach określonych w tej ustawie (art. 7 ust. 5), chyba że na podstawie prawomocnej uchwały zarządu spółdzielni niespełniającej nowych wymagań prawnych, określonych w art. 42 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia dokonała czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

2.       Uchwała z dnia 5 marca 2009 r. (sygn. akt III CZP 3/09).
1. Sądowy tytuł wykonawczy wydany przeciwko dłużnikowi, co do którego następnie ogłoszono upadłość nie traci z mocy prawa wykonalności w części, co do której wierzytelność nim stwierdzona została umieszczona na prawomocnej liście wierzytelności sporządzonej w toku postępowania upadłościowego.
2. Samo umieszczenie wierzytelności na prawomocnej liście wierzytelności, sporządzonej w toku postępowania upadłościowego, nie stanowi zdarzenia określonego w art. 840 § 1 punkt 2 k.p.c.

3.       Uchwała z dnia 24 lutego 2009 r. (sygn. akt III CZP 2/09).
Pod rządem art. 4421 § 3 k.c. powód dochodzący naprawienia szkody na osobie może mieć interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości.

4.       Uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. (sygn. akt III CZP 142/08).
Komornikowi nie przysługuje, na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. 2006 r., Nr 167, poz. 1191 ze zm.) w brzmieniu tych przepisów sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 769), opłata stosunkowa w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela z powodu zapłaty przez dłużnika wierzycielowi pełnej kwoty dochodzonej w tym postępowaniu egzekucyjnym.

5.       Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 16.12.2008 r.
(sygn. akt III CZP 102/08).

Sprawa ze stosunku cywilnego między stronami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p.c. oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.), jeżeli którakolwiek ze stron przestała być przedsiębiorcą przed wniesieniem pozwu.

 

Kontakt:

Siedziba w Warszawie

Kancelaria Prawnicza
Komor i Wspólnicy sp.k.
al. Niepodległości 124/8
02-577 Warszawa
tel.: 022 497 87 87, 022 424 01 21
fax: 022 646 26 56
e-mail:

Sekretariat@kancelariaKPKW.pl

Oddział w Zambrowie

Ewa Krajewska-Gregorek
ul. Fabryczna 4
18-300 Zambrów
tel./fax: 086 276 02 22
tel. kom.: 0 604 555 821
e-mail:

kancelariazambrow@pomocprawnicza.pl

 


 

Drukuj ofertę

Copyright © 2009 Pomoc Prawnicza. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.